ARTEAM Resurs Szczecin

W oparciu o Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego które nałożyło nowe wymagania na eksploatującego urządzenia transportu bliskiego wprowadziliśmy nowe usługi mające na celu pomóc użytkownikowi w realizacji omawianych wymogów. Zgodnie z powyższym Rozporządzeniem, na eksploatującego nałożone zostały następujące wymagania:
• § 7.4. Eksploatujący, w przypadku braku rejestracji przebiegu eksploatacji UTB z przyczyn od niego niezależnych, odtwarza go na podstawie aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej.
• § 7.5. Eksploatujący, w przypadku gdy nie jest znany resurs UTB, określa go na podstawie aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej.

W przypadku braku informacji która potwierdzała by przebieg eksploatacji UTB należy taką informację uzyskać na podstawie założeń niniejszego dokumentu, obowiązujących przepisów i norm, specyfikacji technicznych lub wytycznych producentów podobnych urządzeń. Sytuacja ta dotyczy w głównej mierze urządzeń:
a) dla których wcześniej nie prowadzono rejestracji eksploatacji, czasu pracy lub cykli roboczych wykonywanych przez UTB;
b) urządzeń zakupionych na rynku wtórnym, które nie posiadają historii eksploatacji.
Przyjęte założenia muszą być określone w przedstawionych dokumentach dotyczących założonego przebiegu eksploatacji z uwzględnieniem wymagań określonych dla resursu, o którym mowa w rozporządzeniu i wyjaśnieniach dotyczących tego aspektu.
• § 7.6. Eksploatujący, w przypadku przekroczenia resursu UTB, przeprowadza ocenę stanu technicznego UTB (przegląd specjalny) lub zleca jej przeprowadzenie.
Rozporządzenie dopuszcza w przypadku przekroczenia resursu UTB zlecenie wykonania stosownych działań, związanych z oceną stanu technicznego UTB, osobie kompetentnej posiadającej odpowiednie doświadczenie i wiedzę zdefiniowanej w wyjaśnieniach do § 2.

Nasze nowe usługi polegają na:
1. Określeniu projektowanej żywotności eksploatacyjnej urządzenia (PŻE) poprzez identyfikację PŻE na podstawie dostępnej dokumentacji lub określenia PŻE na podstawie dobrej praktyki inżynierskiej.
2. Określeniu stopnia wykorzystania PŻE poprzez porównanie przebiegu eksploatacji z założeniami wytwórcy (resurs).
3. Ocenie stanu technicznego (przegląd specjalny – w przypadku wykorzystania PŻE lub braku możliwości odtworzenia przebiegu eksploatacji).

Dokumentacja niezbędna do wykonania usługi:
1. W przypadku określenia PŻE: księga rewizji lub/i DTR.
2. W przypadku określenia stopnia wykorzystania PŻE: księga rewizji lub/i DTR, uzupełniona o rejestr eksploatacji lub odtworzony przebieg eksploatacji, dzienniki konserwacji, wszystkie dostępne pomiary, inne dokumenty dostępne dla urządzenia, lub inne dokumenty opisujące przebieg eksploatacji urządzenia.
3. W przypadku oceny stanu technicznego: kompletna dokumentacja techniczna urządzenia (patrz p. 2).
Niezbędne jest udostępnienie urządzenie do wykonania wizji lokalnej i zapewnienie obciążenia wraz z osprzętem do jego podnoszenia. Warunki niezbędne do wykonania badań określane będą każdorazowo między stronami.